DAOซ่อมแซม

ผู้ถือ ISM มีสิทธิ์ในการควบคุมข้อตกลง ISM Onepager รวมถึงการปรับพารามิเตอร์พูลการประกันภัยการเพิ่มและการกำจัดสกุลเงินของกลุ่มประกันและการปรับปรุงกระบวนการกำกับดูแล ทุกคนสามารถเป็นเจ้าของ ISM และมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตของ DeFi