Quản trị DAO

Người nắm giữ ISM có quyền quản trị đối với hợp đồng ISM Onepager, bao gồm điều chỉnh tham số pool bảo hiểm, tăng thêm và loại bỏ loại bảo hiểm token, nâng cao quản trị ... bất kì người nào cũng có thể trở thành người nắm giữ ISM, tham gia vào kiến lập tương lai của DeFi