Gây quỹ

Cơ chế phân bổ

Tổng số phát hành của ISM: 490,800

12%: Mint - đào coin
62%: thanh khoản- đào coin
9%: phát hành riêng lẻ
2%: Airdrop
15%: Quản trị sinh thái

Graph

mint - đào coin

Vì người dùng bị tính phí xử lý 2% cho việc mint (ví dụ: người dùng sử dụng 1HUSD để mint bảo lãnh 1 Token và 1 Token đầu tư bảo hiểm, sau đó khi trả lại sau khi trừ đi phí nền tảng sẽ nhận được 0,98 HUSD ). Để tăng cao sự tích cực trong việc mint của người dùng, chúng tôi tăng cường cơ chế mint - đào coin. Sau khi người dùng mint xong, sẽ nhận được 2% giá trị phí nền tảng ISM, có thể nhận được sau khi bảo hiểm mint hết hạn

thanh khoản CLAIM & UNCLAIM đào coint

Để tăng tính thanh khoản của token bảo lãnh và đầu tư bảo hiểm token,thiết lập thanh khoản đào coin của token bảo lãnh và token đầu tư bảo hiểm sẽ sinh ra ISM

thanh khoản đào coin ISM

Người dùng sở hữu ISM có thể nhận được phần thưởng bằng cách đặt cược thanh khoản đào coin LP

Mua lại ISM

Hệ thống sẽ mua lại ISM với thu nhập hệ thống, nguồn thu nhập, hỗ trợ giá ISM là:

1. Thu nhập từ phí nền tảng: 2% phí nền tảng sẽ được tính sau khi người dùng cược mint
2. Thu nhập từ machine gun pool: người dùng cược ổn định giá mint . Hệ thống sẽ sử dụng cược ổn định giá của người dùng, đào coin trong các hạng mục DeFi ,để có được doanh thu từ machine gun pool