Hệ thống bảo hiểm Token ISM

Giao dịch tự do, bồi thường mọi lúc

Multi-public chain operation Polkadot Ethereum Huobi Eco Chain

Hệ thống bảo hiểm Token ISM

Giao dịch tự do

CLAIM và UNCLAIM đại biểu quyền lợi mà bên đầu tư bảo hiểm và bên nhận bảo hiểm có, quyền lợi có thể thông qua giao dịch tự do DEX

Bồi thường mọi lúc

Khi người dùng có CLAIM, trước khi đến kì hạn của thời gian bảo hộ, người dùng có thể nhận bồi thường mọi lúc, thao tác bên đầu tư bảo hiểm càng thêm tự do

Nhiều lựa chọn hơn

Người dùng có thể căn cứ vào yêu cầu của bản thân mà mua các loại bảo hiểm khác nhau về giới hạn bảo hiểm, giá cả bảo đảm, giúp người mua có nhiều hình thức để lựa chọn hơn

Quản trị cộng đồng

ISM không có công ty, khi thêm hoặc xóa các loại bảo hiểm,bảo hiểm bồi thường, thiết kế tham số khác, đều do khu vực bỏ phiếu quyết định.

Mô hình kinh tế học

Khi người được bảo hiểm mua chính sách bảo hiểm Yêu cầu bồi thường trên nền tảng, anh ta thực sự đã mua một quyền chọn bán kiểu Mỹ. Người được bảo hiểm có thể thực hiện các quyền bất kỳ lúc nào trước khi hết hạn bảo hiểm và bán các Mã thông báo được bảo hiểm theo giá quy định.

Có nhiều phương pháp sau khi định giá quyền chọn kiểu Mỹ, vì quyền chọn kiểu Mỹ không có giải pháp dạng đóng. Các nhà nghiên cứu và thực hành chỉ có thể ước tính giá ở mức tốt nhất. Các phương pháp số phổ biến nhất để đánh giá quyền chọn của người Mỹ bao gồm công thức Black-Scholes gia tốc và phương pháp Monte Carlo.

Black-Scholes PDE mô tả sự phát triển của bất kỳ phái sinh nào đáp ứng các giả định của Black-Scholes và có thể được sử dụng để định giá các quyền chọn kiểu Mỹ. Trong tình huống hiện tại, tài sản cơ bản là mã thông báo thuộc sở hữu của công ty bảo hiểm và sản phẩm phái sinh là yêu cầu bồi thường và công ty bảo hiểm có thể bán yêu cầu bồi thường trên thị trường.

Các lựa chọn của Mỹ về Black-Scholes PDE được đưa ra theo cách sau:

Giải công thức theo điều kiện biên của quyền chọn bán kiểu Mỹ: