Khuyến khích ISM

Nền tảng ISM thưởng cho những người dùng có đóng góp cho nền tảng và áp dụng các biện pháp khuyến khích khác nhau cho những đóng góp khác nhau.

Cung cấp thanh khoản

Người dùng cung cấp tính thanh khoản cho CLAIM và UNCLAIM thông qua các sàn giao dịch phi tập trung và cam kết LPToken, cung cấp tính thanh khoản, chỉ ISM và cung cấp cho người dùng phần thưởng khai thác thanh khoản dưới dạng ISM hội nghị nền tảng.

Tham gia quản trị

Người dùng tham gia quản trị nền tảng, đóng góp vào suy nghĩ và ra quyết định của nền tảng, đồng thời cũng sẽ nhận được phần thưởng do nền tảng phát hành dưới dạng ISM.